msgbartop
Информация за 12 клас, матури, кандидатстване, обучение в чужбина, абитуриентски бал, 2011
msgbarbottom

17 яну 12 Матура 2012 - инструктаж за зрелостниците

nooka watches

Преди започване на държавния зрелостен изпит зрелостникът:

·     Влиза в изпитната зала с документ за самоличност (лична карта, паспорт, свидетелство за управление на МПС) и със служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити;

·     Заема определеното му работно място 15 (петнайсет) минути преди началото на изпита;

·     Носи и ползва на всеки държавен зрелостен изпит химикалка, която пише със син или с черен цвят, молив и гума, а за изпита по математика - и линия, пергел, транспортир, триъгълник, а ако е зрелостник с нарушено зрение – и брайлова машина, преносим компютър с брайлов дисплей, брайлови прибори за чертане, техническо средство за уголемяване на шрифта при работа с компютър и оптични средства;

·     Получава от квестор голям бял плик, малък бял плик и листове за чернова;

·     Изслушва настоящия инструктаж и се подписва в квесторския протокол от лявата страна на името си;

·     Изключва изцяло всички мобилни устройства и ги предава на квестор, за да ги постави на видно място.

Непосредствено след обявяването на изпитния вариант:

·     Получава от квестор свитък за свободните отговори, лист за отговори с прикрепена към него идентификационна бланка;

·     Под прякото наблюдение на квестор на работното си място попълва с печатни букви трите си имена, ЕГН и входящия си номер от служебната бележка, отделя по линията на перфорацията идентификационната си бланка, и я поставя в малкия плик, без да го запечатва.

·     Получава от квестор изпитния вариант.

По време на държавния зрелостен изпит:

·     Запознава се с указанията за работа с изпитния вариант, листа за отговори и свитъка за свободни отговори. Указанията са в началото на изпитния вариант;

·     В началото на държавния зрелостен изпит по чужд език изслушва два пъти текст за компонента „Слушане с разбиране”;

·     Пише с черен цвят на химикалката, чертае с черен молив;

·     Не преписва върху изпитната си работа текста, записан на дъската от квесторите;

·     Не поставя знаци, които могат да нарушат анонимността на изпитната работа;

·     Не напуска изпитната зала по-рано от 1 час след началото на държавния зрелостен изпит;

·     Не ползва коректори, калкулатори, справочници, мобилни устройства;

·     Не шуми и не извършва действия, които нарушават нормалното протичане на изпита;

·     Не подсказва и не преписва;

·     В случай, че напусне сградата, не се допуска обратно в нея до края на изпитния ден;

·     При необходимост получава допълнителни листове за чернова, като това се отбелязва от квесторите в протокола.

След приключване на работата:

·     Под прякото наблюдение на квестора на работното си място залепва малкия плик, поставя го заедно със свитъка за свободни отговори и с листа за отговори в големия плик, залепва големия плик и го предава заедно с изпитния вариант и с листовете за чернова на квестора;

прочети цялата статия…

Теми: , , , ,